E-Źródła

BIBLIOTEKI CYFROWE

Polskie Biblioteki Cyfrowe

Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc – serwis stanowiący zbiór zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa UMCS http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra

Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra

Cyfrowa Biblioteka Narodowa http://www.polona.pl/dlibra

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa http://www.dbc.wroc.pl/dlibra

E-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra

Cyfrowy Dolny Śląsk http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra

Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra/?action=ClearQueryAction

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra

Podlaska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.biaman.pl/dlibra

Radomska Biblioteka Cyfrowa http://bc.mbpradom.pl/dlibra

Staropolska http://staropolska.pl/

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra

 

Międzynarodowe Biblioteki Cyfrowe

Europeana http://www.europeana.eu/portal/ – biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy. Umożliwia użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej: książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii.

IntraText Digital Library http://www.intratext.com/ -  pełnotekstowa baza dostępnych online książek, czasopism, i in. w kilku językach.

The OAIster® database http://www.oclc.org/oaister/ – katalog ponad 25 milionów cyfrowych dokumentów udostępnionych przez ponad 1100 instytucji.

The Online Books Page http://onlinebooks.library.upenn.edu/

World Digital Library http://www.wdl.org/en/ – zdigitalizowany zbiór światowego bogactwa kulturowego. Wśród zasobów WDL znaleźć można książki, czasopisma, manuskrypty, mapy, rysunki, zdjęcia, pliki audio i wideo. Każdy dokument posiada dokładny opis, wskazujący pochodzenie dzieła i objaśniający jego znaczenie w kulturze danego narodu. Opisy można czytać w siedmiu językach: po angielsku, francusku, rosyjsku, hiszpańsku, portugalsku, chińsku i arabsku. Można także skorzystać z opcji Listen to this page i wysłuchać opisu odczytanego przez lektora (także w siedmiu językach).

 

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE

zob. Biblioteki cyfrowe

a także

AMUR – Adam Mickiewicz University Repository https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/ jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

DOAB  (Directory of Open Access Books) http://www.doabooks.org/doab – oferuje wolny dostęp do pełnych tekstów książek naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy.

Otwórz książkę http://otworzksiazke.pl/ to cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Książki z dziedziny: historii, kulturoznawstwa, socjologii, psychologii sztuki, itp. W kolekcji m.in. książki A. Jawłowskiej, L. Kolankiewicza, R. Sulimy.

Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page oferuje ponad 39 tys. książek w wersji elektronicznej, w wolnym dostępie.

Więcej informacji o książkach dostępnych online na stronie BUWr:

http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/ksiazki-elektroniczne-bez-ograniczen

 

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE

JSTOR www.jstor.org (dostęp z sieci UWr) – elektroniczne, pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych  z wielu dyscyplin akademickich. Cały zasób  pogrupowany jest w kilka kolekcji tematycznych.

EBSCO http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?sid=baea3150-efc8-4767-8795-f4267cc783b6%40sessionmgr104&vid=1&hid=107 (dostęp z sieci UWr) udostępnia naukowe, multidyscyplinarne, pełnotekstowe bazy danych, zawierające ponad 7 900 czasopism. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 11 900 czasopism i przeszło 12 000 publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne, itd. W ramach EBSCO szczególnie polecamy: Academic Search Complete http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=baea3150-efc8-4767-8795-f4267cc783b6%40sessionmgr104&vid=2&hid=107 oraz RILM http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=baea3150-efc8-4767-8795-f4267cc783b6%40sessionmgr104&vid=2&hid=107.

Pełna lista czasopism elektronicznych dostępnych z sieci UWr na stronie BUWr. http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/czasopisma-elektroniczne

DOAJ (http://www.doaj.org/) -  Directory of Open Access Journals udostępnia bezpłatnie zbiór 2280 tytułów czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych).

 

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie Narodowe

Bibliografia Zawartości Czasopism od 2005 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=25 -  opisy bibliograficzne artykułów, utworów literackich i recenzji z najważniejszych czasopism polskich od 2005 roku.

Bibliografia Zawartości Czasopism za lata 1996-2004  http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=49 – opisy bibliograficzne artykułów, utworów literackich i recenzji z najważniejszych czasopism polskich w latach 1996-2004.

Artykuły z gazet i tygodników polskich http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=26 – baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z dzienników i tygodników polskich od 2005 r. (Gazeta Wyborcza – wyd. ogólnopolskie i Rzeczpospolita (Wyd. 3) oraz 14 tygodników – Gazeta Bankowa, Gazeta Polska, Głos: tygodnik katolicko-narodowy, Głos Nauczycielski, Myśl Polska, Najwyższy Czas!, Niedziela (A) – wyd. ogólnopolskie, Nowe Życie Gospodarcze, Polityka, Przegląd, Przegląd Techniczny, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Solidarność, Wprost).

Przewodnik Bibliograficzny http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=23 – zawiera opisy bibliograficzne książek wydanych w Polsce od 1974.

Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=44 – opisy dokumentów dźwiękowych opublikowanych od 1990 roku w aktualizowanej bazie danych bibliograficznych, a dokumenty wydane od 2008 roku równolegle w plikach PDF.

Bibliografia Dokumentów Kartograficznych http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=45 – rejestruje od 2002 roku wszystkie typy drukowanych dokumentów kartograficznych (mapy, atlasy, globusy).

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=27 – zawiera zarówno opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa zwartego, jak i dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa ciągłego. Od roku 2009 przygotowywana w wersji elektronicznej.

 

Bibliografie dziedzinowe
Etnografia

Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie (BEP) http://www.ptl.info.pl/odie/ – prezentuje dorobek rodzimej etnologii/antropologii kulturowej. Bibliografia obejmuje nie tylko literaturę przedmiotową z etnologii/antropologii kulturowej, ale także wybrane pozycje z pokrewnych antropologii dyscyplin naukowych – humanistycznych i społecznych.

Ethnographic Resources related to Folklore, Anthropology, Ethnomusicology, and the Humanities http://www.loc.gov/folklife/other.html – baza poświęcona wszystkim typom etnograficznych źródeł na całym świecie.

Historia

Bibliografia Historii Polskiej http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/ – wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1988–2007. W roku 2012 planowane jest stopniowe zdigitalizowanie roczników 1980–1987.

Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?lang=pl – bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowowschodniej.

BazHum http://polishhistory.pl/30.html – zawartość polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych, opisy bibliograficzne rozpraw, artykułów i recenzji.

Literatura

Bibliografia Bar http://www.bar.ibl.waw.pl/ – Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku – do roku 1939, stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji bibliograficznej w zakresie historii literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych w Polsce).

Polska Bibliografia Literacka 1988 – 1998  http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/ – zawiera informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.

Bibliografia staropolska od r. 2000 http://www.staropolska.pl/bibliografia/index.html – baza zawiera informacje o wydawnictwach książkowych (edycje krytyczne, monografie, prace zbiorowe itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej, opublikowane w kolejnych latach.

Polska Literatura Humanistyczna ARTON http://www1.bg.us.edu.pl/arton_inf/arton.htm – baza cytowań zawartości 26 czasopism z lat 90-tych XX w., publikujących artykuły z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i etnologii.

Film

Film w Prasie Polskiej http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/slowo –   filmowa bibliografia polska, zawierającą opisy artykułów z wybranych czasopism polskich (głównie ze zbiorów Biblioteki PWSFTviT). Prowadzona jest na bieżąco od r. 1994 i w miarę możliwości uzupełniana retrospektywnie.

FILM : baza filmoznawcza http://bazy.wbp.krakow.pl/film.html – baza danych zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z prasy ogólnopolskiej i lokalnej o tematyce filmoznawczej. Tematyka filmowa prezentowana jest w ujęciu historycznym, teoretycznym, krytycznym i publicystycznym. W bazie rejestruje się artykuły traktujące o polskiej, europejskiej i światowej kinematografii, wywiady          z ludźmi kina (twórcy, krytycy, teoretycy), recenzje filmowe, sprawozdania z festiwali i przeglądów.

Teatr

E-teatr www.e-teatr.pl – portal poświęcony teatrowi, z dostępnymi następującymi bazami:

Baza recenzji  http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/recenzje.html – teksty recenzji teatralnych

Baza osób   http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/lista.html informacje  o osobach związanych z teatrem

Baza realizacji http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/lista.html – teksty artykułów o przedstawieniach teatralnych

Sztuka

Autograf http://autograf.asp.gda.pl/ – baza poświęcona środowisku współczesnych artystów plastyków z takich dziedzin jak: malarstwo, rzeźba, tkanina, film, fotografia, grafika użytkowa, grafika warsztatowa, rysunek, architektura wnętrz, wzornictwo.

Muzyka

Bibliografia Chopinowska http://en.chopin.nifc.pl/chopin/bibliography/search – literatura poświęcona F. Chopinowi, w układzie alfabetycznym i wg podziału na artykuły, książki, czasopisma, serie.

RILM (Répertoire International de Littérature Musicale – dostęp z sieci UWr) http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=8911940c-d889-49da-a53f-d741a1ddc3a3%40sessionmgr111&vid=2&hid=104 – obszerna bibliografia piśmiennictwa muzycznego o zasięgu globalnym służąca środowisku badaczy muzyki. RILM zawiera obecnie ponad 500.000 rekordów w 215 językach ze 151 krajów.

 

 

Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce

Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce dostępne online http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibl_publ_prac1_pl.php – dostęp do baz danych z dorobkiem naukowym kilkudziesięciu instytucji naukowych w Polsce.

Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.bu.uni.wroc.pl/publikacje/ – zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i literackich, których autorami lub współautorami są pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego. Baza stanowi kontynuację drukowanych wykazów publikacji obejmujących dorobek za lata 1945-1992, które zostały umieszczone w Bibliotece Cyfrowej.

 

KATALOGI  BIBLIOTECZNE

Katalogi Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

Katalog Główny online http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog/ – katalog rejestruje zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek specjalistycznych.

Zawartość katalogu komputerowego BUWr. to:

 

Biblioteka Uniwersytecka :

- książki wydane od 1994 r. (cały zbiór) i z wcześniejszą datą wydania – w wyborze  czasopisma bieżące (cały zbiór) oraz tytuły nie kontynuowane – w wyborze
- dokumenty elektroniczne – cały zbiór
- mapy i nuty – w wyborze

 

Biblioteki specjalistyczne:

- książki wydane od 1995 r. oraz z wcześniejszą datą wydania – w wyborze
- czasopisma – w wyborze
- dokumenty elektroniczne – cały zbiór.

 

Zdigitalizowany katalog alfabetyczny książek http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/zdigitalizowany-alfabetyczny – dostarcza informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych wydanych w latach 1801-1993 znajdujących się w magazynach głównych oraz w magazynach, czytelniach i wszystkich oddziałach Biblioteki. Łącznie liczy on ponad 2 mln kart katalogowych. Informacje o zbiorach z datą wydania od 1994 r. dostępne są wyłącznie w katalogu komputerowym.

Zdigitalizowany katalog wydawnictw ciągłych  http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/zdigitalizowany-czasopism - zawiera tytuły czasopism, które nie znajdują się w katalogu komputerowym. Są to przede wszystkim stare czasopisma niemieckie z tzw. zbiorów zabezpieczonych oraz czasopisma nie ukazujące się aktualnie, których edycja zakończyła się kilkanaście lat temu, lub których Biblioteka z różnych powodów nie gromadzi.

Katalog czasopism bibliotek specjalistycznych UWr http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/czasopisma-bibliotek-specjalistycznych prezentuje czasopisma krajowe i zagraniczne gromadzone przez biblioteki specjalistyczne wchodzące w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.

Wybrane polskie i zagraniczne katalogi

NUKAT http://www.nukat.edu.pl – katalog centralny zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich. Od lipca 2002 biblioteki te wprowadzają do NUKATu dane o swoich bieżących i starszych nabytkach.
Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w bazie NUKAT znajduje się lista nazw bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.

KaRo http://karo.umk.pl/Karo/ – wyszukiwarka pozwalającą na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Katalog należy traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.

FIDKAR  http://kongres.pwt.wroc.pl/fidkar/ – multiwyszukiwarka dla wrocławskich komputerowych baz bibliotecznych: katalogów książek, czasopism, starych druków.

KVK  http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html – katalog przeszukujący zasoby centralnych i narodowych bibliotek krajów Europy, a także Kanady i USA.

WorldCat www.worldcat.org – katalog łączący zbiory ponad 70 000 bibliotek z ponad 100 krajów.

European Library http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html – katalog pozwalający  na przeszukiwanie zawartości europejskich bibliotek narodowych.

Biblioteka Kongresu USA http://catalog.loc.gov/