Kolekcje

KSIĘGOZBIÓR PROF. REINHOLDA BRINKMANNA

Biografia

Reinhold Brinkmann (1934-2010), wybitny niemiecki muzykolog, w latach 1955-1958 studiował pedagogikę i germanistykę na Uniwersytecie w Hamburgu, a w latach 1959-1967 muzykologię, literaturoznawstwo i filozofię na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. W 1967 roku doktoryzował się u H.H. Eggebrechta na podstawie pracy Arnold Schönberg: Drei Klavierstücke op. 11. Studien zur frühen Atonalität bei Schönberg (1969). Początkowo był asystentem prof. Rudolfa Stephana na Freie Universität w Berlinie, gdzie w 1971 roku uzyskał habilitację. Następnie piastował stanowisko profesora na Uniwersytecie w Marburgu (1972-1980) i w berlińskiej Hochschule der Künste (1980-1985). Od 1985 roku aż do przejścia w stan spoczynku zajmował stanowisko profesora w Harvard University w USA, a od 1996 – profesora honorowego w Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Prof. Brinkmann był  m.in. współredaktorem czasopisma “Archiv für Musikwissenschaft”, serii „Arnold-Schönberg-Gesamtausgabe” oraz „Handwörterbuch der musikalischen Terminologie”. W swoich licznych pracach zajmował się muzyką niemieckiego romantyzmu. Do najważniejszych z tego zakresu tematycznego należą książki: Late Idyll. The Second Symphony of Johannes Brahms (1995) oraz Schumann und Eichendorff. Studien zum Liederkreis Opus 39 (1997). Innym obszarem zainteresowań prof. Brinkmanna były badania nad muzyczną problematyką czasów zagłady (Driven into paradise. Musical migration from Nazi Germany to the United States, razem z ChristophemWolffem, 2001). Opublikował też rozmowy z jednym z najwybitniejszych niemieckich kompozytorów współczesnych (Musik nachdenken. Reinhold Brinkmann und Wolfgang Rihm im Gespräch, 2001). Był laureatem wielu prestiżowych nagród, m. in. Fundacji Aleksandra von Humboldta (1998) i Fundacji Ernsta von Siemensa (2001).

Kolekcja prof. Brinkmanna w zbiorach Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii

W skład daru prof. Reinholda Brinkmanna, przekazanego Katedrze Muzykologii, wchodzą specjalistyczne prace muzykologiczne, wydawnictwa leksykograficzne (brytyjskie, amerykańskie i niemieckie,m.in. Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, red. Hans Heinrich Eggebrecht, Wiesbaden, 1972- ), podręczniki z zakresu muzykologii historycznej i systematycznej, liczne serie wydawnicze i czasopisma. Znaczną część księgozbioru stanowią prace dotyczące teorii i historii muzyki XIX i XX wieku (np. Music Analysis in the Nineteenth Century. Vol. 1-2, red. Ian Bent, Cambridge, 1998-1999) oraz nuty z twórczością kompozytorów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych, zwłaszcza szkoły wiedeńskiej (w tym kilkudziesięciotomowa seria dzieł wszystkich Arnolda Schoenberga). Księgozbiór zawiera liczne biografie i kompendia wiedzy o kompozytorach wszystkich epok, jak również ich opublikowane zbiory korespondencji, katalogi tematyczne, analizy twórczości itp.

Kolekcja prof. Brinkmanna to w sumie ok. 2500 tytułów książek, 1250 tytułów nut (m.in. Arnold Schönberg Sämtliche Werke) i 40 tytułów czasopism (ok. 350 woluminów;  m.in. „Journal of the American Musicological Society”, „Nineteenth-Century Music”,  „Hindemith-Jahrbuch”).

Księgozbiór jest obecnie w trakcie opracowania bibliotecznego. Korzystanie z kolekcji jest możliwe po uzgodnieniu z bibliotekarzami.

KSIĘGOZBIÓR PROF. GERHARDA CROLLA

Biografia

Gerhard Croll (ur. 1927) wybitny niemiecki muzykolog, studiował dyrygenturę chóralną w Konserwatorium w Düsseldorfie oraz muzykologię u Rudolfa Gerbera na Uniwersytecie w Göttingen. Doktoryzował się w 1954 r. na podstawie pracy Das Motettenwerk Gaspars van Weerbeke. W 1961 r. habilitował się na Uniwersytecie w Münster w Westfalii na podstawie pracy o operach Agostino Steffaniego. W 1966 r. objął katedrę muzykologii Uniwersytetu w Salzburgu, od 1993 r. jest tam profesorem emerytowanym. Szczególne znaczenie w pracy naukowej prof. Crolla ma szereg publikacji dotyczących muzyki w Salzburgu (m.in. seria nutowa Denkmäler der Musik in Salzburg). Od 1955 r. jest współredaktorem serii nut Neue Mozart-Ausgabe. Wydał opery Mozarta Schauspieldirektor i Uprowadzenie z Seraju, a także odnalezione przez siebie Larghetto und Allegro in Es für zwei Klaviere i Marsch der Janitscharen (z opery Uprowadzenie z Seraju) Mozarta. W centrum pracy naukowej prof. Gerharda Crolla znajduje się życie i twórczość Christopha Willibalda Glucka. W latach 1960-1990 był redaktorem naczelnym wydania dzieł wszystkich tego kompozytora (Gluck-Gesamtausgabe). W 1986 r. założył w Wiedniu Internationale Gluck-Gesellschaft. Jest członkiem Zentralinstitut für Mozartforschung oraz honorowym członkiem Internationale Stiftung Mozarteum w Salzburgu.

Kolekcja prof. Crolla w zbiorach Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii

W podarowanym naszej bibliotece księgozbiorze muzykologicznym prof. Gerharda Crolla znajdują się liczne publikacje książkowe, w tym encyklopedyczne (ok. 820 tytułów), 297 tytułów nut, m.in. Sämtliche Werke Ch.W. Glucka oraz Neue Ausgabe Sämtlicher Werke W.A. Mozarta oraz około 20 tytułów czasopism (m.in. „Acta Musicologica”, „Musicologica Austriaca”, „Mozart-Jahrbuch”,Österreichische Musikzeitschrift”, „Zeitschrift für Musikwissenschaft”).

Księgozbiór jest obecnie w trakcie opracowania bibliotecznego. Część książek figuruje w katalogu kartkowym Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii. Wydawnictwa nutowe zostały ujęte w odrębnym spisie, udostępnianym czytelnikom w formie drukowanej lub jako dokument w formacie MS Word, zainstalowany na pulpitach komputerów w czytelni biblioteki (sygn. N 2501 – N 2797). Karty katalogowe wydawnictw ciągłych zostały włączone do katalogu kartkowego czasopism biblioteki. Są też widoczne w katalogu komputerowym czasopism bibliotek specjalistycznych, dostępnym na stronie http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/czasopisma-bibliotek-specjalistycznych oraz na stronie http://www.bu.uni.wroc.pl/biblioteki-specjalistyczne/kulturoznawstwo jako plik w formacie MS Word. Korzystanie z pozostałych części kolekcji prof. Crolla jest możliwe po uzgodnieniu z bibliotekarzami.

KSIĘGOZBIÓR PROF. CHOMIŃSKICH

Biografia

Józef Michał Chomiński (1906-1994), wybitny polski muzykolog, ukończył kompozycję oraz dyrygenturę w konserwatorium we Lwowie, studiował także muzykologię na Uniwersytecie Lwowskim u A. Chybińskiego. W 1936 roku otrzymał stopień doktora na podstawie pracy Zagadnienia konstruktywne w pieśniach Edwarda Griega.  Po habilitacji na UAM podjął rozpoczął pracę w Instytucie Muzykologii UW, gdzie w roku 1960 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1958–76 kierował tam Katedrą Powszechnej Historii Muzyki, a w latach 1951–68 także Zakładem Historii i Teorii Muzyki Państwowego Instytutu Sztuki.

Prof. J.M. Chomiński zainicjował wydanie źródłowe Monumenta Musicae in Polonia, opublikowanie Słownika muzyków polskich, był ponadto redaktorem rocznika Studia Muzykologiczne i kwartalnika Muzyka. Prowadził też intensywną działalność dydaktyczną. Wraz z żoną Krystyną Wilkowską-Chomińską był twórcą monumentalnej syntezy dziejów form muz.: t. 1 Małe formy instrumentalne, t. 2 Wielkie formy instrumentalne , t. 3 Pieśń, t. 4 Opera i dramat, t. 5 Wielkie formy wokalne, także Historii muzyki (t. 1–2). Inne prace J.M. Chomińskiego to m.in. Muzyka polskiego odrodzenia (wspólnie z Z. Lissą), Historia harmonii i kontrapunktu (t. 1–3), Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego, monografia Chopin, Katalog dzieł Fryderyka Chopina (z T.D. Turło) i wiele innych.

Wilkowska-Chomińska Krystyna (1920-2003), żona Michała Józefa Chomińskiego, muzykolog. Studiowała muzykologię u Ł. Kamieńskiego na Uniwersytecie w Poznaniu oraz filologię polską. Zaraz po wojnie rozpoczęła pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki jako doradca i referent w Komisji Programowej Szkolnictwa Muzycznego. W 1949 roku podjęła obowiązki starszego asystenta na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracowała do 1952 roku. W latach 1952-1974 pełniła funkcję sekretarza naukowego serii Monumenta Musicae in Polonia, a w okresie 1955-1969 także sekretarza Annales Chopin. Jej prace naukowe poświęcone są głównie staropolskiej tradycji muzycznej. Podejmowała studia na twórczością Mikołaja z Krakowa, opublikowała edycję faksymilowaną Tabulatury Jana z Lublina, muzykologiczne opracowanie Kolędy polskie – średniowiecze i wiek XVI, liczne studia szczegółowe oraz wspomniane wcześniej, przygotowane wspólnie z mężem J.M. Chomińskim pięciotomowe Formy muzyczne oraz Historię muzyki (t. 1–2) i Historię muzyki polskiej (t. 1–2).

Kolekcja prof. Chomińskich w zbiorach Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii

Księgozbiór przekazany w 2003 roku Zakładowi Muzykologii (obecnie Katedrze) Uniwersytetu Wrocławskiego przez spadkobierców Krystyny i Józefa Chomińskich to przede wszystkim publikacje niezwykle cenne dla procesu dydaktycznego. Stanowią go 892 tytuły książek, 1890 tytułów nut (m.in. seria Monumenta Musicae in Polonia, Źródła do historii muzyki polskiej), około 200 tytułów czasopism (m.in. „Kwartalnik Muzyczny”, „Studia Muzykologiczne”, „Rocznik Chopinowski”) oraz programy festiwali muzycznych (Wratislavia Cantans, Musica Polonica Nova itp.).

Książki z księgozbioru K. J. Chomińskich posiadają swój alfabetyczny katalog kartkowy dostępny na miejscu w bibliotece. Wydawnictwa nutowe zostały ujęte w odrębnym spisie, udostępnianym czytelnikom w formie drukowanej lub jako dokument w formacie MS Word, zainstalowany na pulpitach komputerów w czytelni biblioteki. Karty katalogowe wydawnictw ciągłych zostały włączone do katalogu kartkowego czasopism biblioteki. Są też widoczne w katalogu komputerowym czasopism bibliotek specjalistycznych, dostępnym na stronie http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/czasopisma-bibliotek-specjalistycznych oraz na stronie http://www.bu.uni.wroc.pl/biblioteki-specjalistyczne/kulturoznawstwo jako plik w formacie MS Word.

KSIĘGOZBIÓR PROF. MARII ZDUNIAK

Biografia

Maria Zduniak (1934-2011), teoretyk muzyki, pianistka, historyk sztuki, dr nauk humanistycznych, prof. tytularny sztuk muzycznych. Wybitna badaczka historii śląskiej kultury muzycznej, mentorka licznych pokoleń wrocławskich muzyków. Życie zawodowe związała z PWSM, a następnie Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie pełniła funkcje m.in. dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, prorektora i kierownika Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. W ostatnich latach współpracowała z Zakładem (następnie Katedrą) Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła badania naukowe dotyczące głównie historii muzyki Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia oraz muzyków polskich. Zorganizowała kilkanaście międzynarodowych konferencji muzykologicznych, poświęconych m.in. tradycjom śląskiej kultury muzycznej i K. Lipińskiemu. Brała udział w ok. 80 krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach muzykologicznych. Dokonała edycji źródłowych i rekonstrukcji dzieł J. Elsnera i K. Lipińskiego. Otrzymała liczne nagrody i odznaczenia państwowe. Jej ogromny dorobek naukowy obejmuje fundamentalną pracę Muzyka i muzycy polscy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu, Wrocław 1984 (w serii Monografie Śląskie 37) oraz ok. 150 prac naukowych i haseł encyklopedycznych (Musik in Geschichte und Gegenwart, Encyklopedia Muzyczna PWM, Encyklopedia Wrocławia, Polski Słownik Biograficzny i in.).

Kolekcja prof. Marii Zduniak w zbiorach Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii

Kolekcja składa się z książek, czasopism, nut oraz prywatnego archiwum w postaci teczek z materiałami, związanymi z pracą naukową i dydaktyczną Prof. Zduniak. Korzystanie z księgozbioru jest obecnie bardzo ograniczone, możliwe tylko w porozumieniu z pracownikami Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii. Bezpośrednią opiekę nad kolekcją Prof. Marii Zduniak sprawuje mgr Joanna Gul.